Primera Jornada Mundial dels Avis i de la Gent Gran